yukicoder No.1300 Sum of Inversions

問題

解法
 1. 空の数列に、A_iの値の昇順(値が同じ場合はiの昇順)に元の位置に挿入していくことを考える。
 2. 挿入した値を(A_i, A_j, A_k)の組のA_iとして扱う場合、挿入したA_iについて選択可能な(A_j, A_k)の全ての組の数c_2A_j+A_kの総和v_2がわかれば、このA_iに対するA_i+A_j+A_kの総和は、A_i \times c_2 + v_2と計算できる。
 3. 挿入した値をA_jとして扱う場合、挿入したA_jについて選択可能なA_kの数c_1A_kの総和v_1がわかれば、このA_jに対するA_j+A_kの総和は、A_j \times c_1 + v_1と計算できる。
 4. 上記3.のc_1v_1は、BITにA_kの情報を設定しておくことで求めることができる。
 5. 上記2.のc_2v_2は、BITに上記3.の計算結果を設定しておくことで求めることができる。
具体例

サンプル2の入力値:「4, 2, 3, 1」で4を挿入時。

 • BIT1(値)の内容・・・・-, 2, 3, 1 →挿入位置より後ろの合計により、v_1=6
 • BIT1(件数)の内容・・・-, 1, 1, 1 →挿入位置より後ろの合計により、c_1=3
 • BIT2(値)の内容・・・・-, 3, 4, 0 →挿入位置より後ろの合計により、v_2=73(2,1)4(3,1)由来)
 • BIT2(件数)の内容・・・-, 1, 1, 0 →挿入位置より後ろの合計により、c_2=2
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Arrays;

public class Main {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    int n = Integer.parseInt(br.readLine());
    String[] sa = br.readLine().split(" ");
    Obj[] arr = new Obj[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Obj o = new Obj();
      o.i = i + 1;
      o.a = Integer.parseInt(sa[i]);
      arr[i] = o;
    }
    br.close();

    // aの昇順、aが同じならiの昇順
    Arrays.sort(arr, (o1, o2) -> {
      if (o1.a != o2.a) {
        return o1.a - o2.a;
      } else {
        return o1.i - o2.i;
      }
    });

    int mod = 998244353;
    BIT bit1 = new BIT(n + 1);
    BIT bit1c = new BIT(n + 1);
    BIT bit2 = new BIT(n + 1);
    BIT bit2c = new BIT(n + 1);
    long ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Obj o = arr[i];
      // i
      long v2 = bit2.sum(n) - bit2.sum(o.i);
      long c2 = bit2c.sum(n) - bit2c.sum(o.i);
      c2 %= mod;
      long val = o.a * c2 + v2;
      ans += val;
      ans %= mod;

      // j
      long v1 = bit1.sum(n) - bit1.sum(o.i);
      long c1 = bit1c.sum(n) - bit1c.sum(o.i);
      c1 %= mod;
      long p = o.a * c1 + v1;
      bit2.add(o.i, p % mod);
      bit2c.add(o.i, c1);

      // k
      bit1.add(o.i, o.a);
      bit1c.add(o.i, 1);
    }
    System.out.println(ans);
  }

  static class Obj {
    int i, a;
  }

  // 以下ライブラリ

  static class BIT {
    int n;
    long[] arr;

    public BIT(int n) {
      this.n = n;
      arr = new long[n + 1];
    }

    void add(int idx, long val) {
      for (int i = idx; i <= n; i += i & -i) {
        arr[i] += val;
      }
    }

    long sum(int idx) {
      long sum = 0;
      for (int i = idx; i > 0; i -= i & -i) {
        sum += arr[i];
      }
      return sum;
    }
  }
}